Wedding Hải & Như

Gia đình là nơi tốt nhất mà bạn tìm về với bình yên, là nơi có thể giúp bạn nghỉ ngơi khi vấp ngã, là nơi yêu thương mà không cần điều kiện, là nơi có cuộc sống tốt nhất để tạo nên vỏ bọc bảo vệ.


My first true love happened when I was a student at Shaw University in Raleigh NC and I must say it was a wonderful experience. She was a freshman, and she was so beautiful with caramel skin and soft dark eyes. She had a sweet slim frame and curves of a finely chiseled piece of clay.

C L I E N T
John Doe Bakery

D A T E
October 2018

S E R V I C E S
Photography, Branding, Website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *